Integritetspolicy

Defigos personuppgiftspolicy

Information enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG.

Defigo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdragsavtal förbereds eller administreras. Defigo är även personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte.

Defigo kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt.

Defigo kan komma att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Postadress
 • Namn och adressuppgifter på arbetsgivare/uppdragsgivare
 • Vid event: Önskemål om kost eller annan information som du själv anger

Om du kontaktar Defigo per telefon, e-post eller post, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens, vilket kan innehålla personuppgifter, om sådan information utgör del av ett pågående eller framtida uppdrag som vi leder.

Laglighet i behandlingen

Defigo behandlar dina uppgifter enligt följande:

 • Vi behandlar dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Vi inhämtar dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
 • Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vi behandlar korrekta uppgifter. Defigo kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart Defigo får kännedom om eventuella felaktigheter. I enlighet med den skyldighet som åvilar Defigo sparar vi dina personuppgifter under en tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Defigos verksamhet sparas under en tid om 3 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Rättslig grund och ändamål

Defigo samlar in och behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där Defigo har ingått ett uppdragsavtal med dig, samt för att administrera uppdraget och tillvarata dina intressen, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Defigo kan vidare komma att behandla dina personuppgifter, främst e-post och telefon, för att skicka information om Defigo verksamhet, nyheter som vi bedömer vara av intresse för dig eller annan marknadsföring, enligt en intresseavvägning som genomförts enligt dataskyddsförordningen. Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Uppgifterna kan också användas i Defigos affärsutveckling och i analyser av vår verksamhet, t.ex. genom marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter, enligt dataskyddsförordningen.

Defigo kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla dina personuppgifter i den mån Defigo är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträde

Defigo anlitar ett personuppgiftsbiträde som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att läsa personuppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. Vårt personuppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess.

Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES. Vi kan komma att översända dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES), dock endast om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Defigo, eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran.

Säkerhet

Defigo vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag,
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi, för att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer att göra en identitetskontroll.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Defigo förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Defigos hemsida.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på e- postadress: info@defigo.nu